Universitatea de Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara  
Acasa
Scopul proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Pachetul de finanţare şi indicatorii de realizat
Echipa de management
Echipa de management
Derularea proiectului
Derularea proiectului
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Regulamentul de organizare şi funcţionare al ICAM
Acasă »
ICAM
Institutul de cercetari avansate de mediu
"Institutul de cercetari avansate de mediu"
Adresa: Blvd. V. Pârvan 4
300223 Timişoara
Timiş, Romania
Camera: 144
Tel:
Fax:
0256-592-175, 0256-592-183
E-mail: icam@e-uvt.ro
Web: www.icam.uvt.roScopul principal, obiectivele strategice şi obiectivele operaţionale ale ICAM

Proiectul are ca scop principal crearea (materializată în construirea unui sediu şi dotarea completă)
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI AVANSATE DE MEDIU – ICAM, o infrastructură de cercetare ştiinţifică de excelenţă la standarde internaţionale care:
 • să concentreze, să integreze şi să dezvolte potenţialul de cercetare ştiinţifică existent în centrele de cercetare actuale şi viitoare ale Universităţii de Vest din Timişoara, precum şi a altor instituţii interesate;
 • să permită abordarea cercetării ştiinţifice în Universitatea de Vest din Timişoara într-o manieră integratoare (cercetare de bază, cercetare aplicată şi transfer – tehnologic) şi multidisciplinară (în domeniile ştiinţe ale mediului, fizica mediului, chimia mediului, informatică – matematică, şi economia mediului;
 • să asigure, prin spaţii, dotare şi pregătire adecvată, competitivitatea şi vizibilitatea internaţională a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate de membrii comunităţii academice;
 • să contribuie la stimularea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutul de cercetări şi întreprinderile productive;
 • să susţină şi să participe la dezvoltarea de poli de excelenţă care să pună accent pe cercetarea ştiinţifică aplicativă cu caracter tehnologic şi de protecţie a mediului înconjurător.
Obiectivele strategice ale proiectului de creare a unui INSTITUT DE CERCETĂRI AVANSATE DE MEDIU / ICAM vizează un orizont de timp mediu şi lung, cuprins între 3 şi 10 ani, şi sunt:
 1. Creşterea capacităţii de cercetare ştiinţifică a zonei de vest a României prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare (C-D) a Universităţii de Vest din Timişoara (UVT) prin crearea ICAM şi dotarea acestuia cu aparatură de cercetare de vârf la nivel internaţional, care să fie unică la nivel naţional prin noutate şi performanţe tehnice, în scopul atragerii resurselor umane în cercetarea aplicativă de mediu pentru ridicarea nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional a societăţii academice şi de cercetare din zona de vest a ţării.
 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei activităţii de C-D desfăşurate în UVT (prin ICAM) în scopul stimulării ofertei de servicii de mediu complexe şi multidisciplinare, atât de cercetare aplicativă cât şi de transfer tehnologic către întreprinderile din zona de vest a ţării, dar cu posibilităţi de extindere în întreaga ţară şi în Euroregiunea din care Timişoara face parte.
 3. Asigurarea unui mediu de cercetare şi educaţie de un înalt nivel tehnico-ştiinţific prin crearea în cadrul ICAM a condiţiilor optime pentru atragerea de specialişti formaţi în străinătate (în special a foştilor studenţi români plecaţi la specializări înalte în străinătate) şi formarea de tinerilor cercetători care să fie capabili de performanţe de excelenţă la nivel internaţional.
 4. Creşterea şanselor de a deveni parteneri credibili şi de preferat pentru universităţi şi instituţii de cercetare ştiinţifică, pentru mari companii multinaţionale, datorită unicităţii infrastructurii de C-D, cât şi a personalului calificat din cadrul ICAM.
Aceste obiective strategice vor fi realizate prin obiective operaţionale ale ICAM care să orienteze temele majore de cercetare ale Institutului:
 • Analiza şi monitorizarea permanentă a calităţii mediului (apa, sol şi aer) din punct de vedere chimic, fizic, microbiologic, geologic, ecologic, etc. în regiunea de V a României
 • Dezvoltarea de tehnologii curate (environmentally friendly) pentru îmbunătăţirea calităţii mediului.
 • Cercetări pentru identificarea de soluţii care duc la sustenabilitatea mediului, la diminuarea progresivă a efortului energetic şi folosirea de energii non-convenţionale, inclusiv in zonele montane şi cele umede.
 • Dezvoltarea de tehnologii pentru recuperarea şi reciclarea deşeurilor.
 • Reevaluarea siturilor naturale propuse ca arii protejate pe plan naţional şi pe plan regional şi totodată identificarea altora trecute cu vederea ca urmare a unor investigaţii superficiale.
 • Monitorizarea comunităţilor de animale (peşti, amfibieni, reptile, păsări, şi micromamifere) şi studiul efectelor posibilelor surse de poluare asupra acestora.
Situarea UVT ca instituţie de C-D care a propus acest proiect într-o zonă transfrontalieră reclamă o monitorizare atentă a problemelor de mediu în vederea evitării poluării acestuia, iar în cazul în care poluarea s-a produs UVT, prin ICAM, va fi capabilă să ofere soluţii ştiinţifice firmelor productive de profil pentru reamenajarea mediului contaminat.

Noua infrastructură va sta la baza creşterii performanţei de cercetare a cercetătorilor, cadre didactice, doctoranzi şi cercetători post-doctorat din UVT dar şi din instituţiile partenere sau interesate în folosirea acestei infrastructuri din ţară (cât şi parteneri din străinătate). Temele de cercetare, aplicaţiile, produsele şi serviciile propuse pentru abordare odată cu intrarea în funcţiune a ICAM au un grad ridicat de noutate sau chiar de unicitate în România şi în Euroregiunea din care Timişoara face parte.

Temele de cercetare propuse de ICAM nu se suprapun cu proiectele altor universităţi sau instituţii de cercetare din regiunea de Vest şi nici din regiunile învecinate, ci sunt noi sau complementare lor. Prin diversitatea specialiştilor din cadrul ICAM temele de cercetare (indiferent de nivel – aplicativă, inovativă, tehnologică, etc.), serviciile de asistenţă sau consultanţă şi în general toate tipurile de activităţi vor fi abordate holistic, prin studii multi-, inter- şi transdisciplinare.

Important