Derularea proiectului

Situaţia derulării proiectului până la 31.12.2015

Situaţia la data prezentului memoriu justificativ privind realizarea acestui obiectiv de investiţii se prezintă după cum urmează:
• contractul de finanţare a fost modificat şi definitivat ca structură de finanţare prin actul adiţional nr. 2 din 2011, la valoare totală de 48.958.540,00 lei din care 31.000.000,00 lei finanţare nerambursabilă, 8.600.000,00 lei contribuţia eligibilă a UVT şi 9.358.540,00 lei TVA – cheltuială neeligibilă;
• pe baza acestei variante Universitatea de Vest din Timişoara a optat pentru realizarea obiectivului de investiţii “la cheie” printr-o procedură de achiziţii proiectare-execuţie lucrări – achiziţii de echipamente, finalizată prin contractul cu asocierea dintre S.C. Atelierul Arhitext SRL – proiectant, S.C. D&T; Industrial Equipments SRL – executant, lider de asociere şi S.C. Nitech SRL – furnizor echipamente, conform contract de furnizare nr. 29382/17.11.2011 la o valoare totală de 41.350.280,00 lei;
• ulterior, datorită neperformării contractului, denunţării asocierii, precum şi intrării în insolvenţă a liderului de asociere, contractul a fost reziliat în conformitate cu Notificarea nr. 25480/19.11.2013 şi Decizia Rectorului nr. 250/CR/21.12.2013;
• după acest moment au fost demarate activităţile specifice pentru verificarea stadiului de realizare a proiectului şi stabilirea restului de executat, certificarea acestuia de către proiectantul general, după care a fost organizată procedura de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări în perioada 09.05.2014-30.09.2014, procedură anulată ca urmare a imposibilităţii declarării unui câştigător, toate ofertele fiind neconforme;
• în data de 12.12.2014 a fost reluată procedura de achiziţie publică pentru lucrări, procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 9662/2044/09.04.2015cu S.C. Kasdum – GF SRL. Din nefericire pentru universitate, nici acest contract nu a fost performat de către executant, astfel încât clădirile viitorului institut nu au fost finalizate la termenul convenit;
• concomitent cu execuţia lucrărilor în perioada 31.07.2015-24.09.2015,a fost derulată procedura de achiziţie pentru achiziţia de echipamente, care a fost anulată ca urmare a perspectivei certe de neperformare a contractului de execuţie a lucrărilor care conducea la neîndeplinirea indicatorilor din proiect şi în conformitate cu concluziile privind obligativitatea restituirii integrale a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării deopotrivă a clădirii şi respectiv a dotării acesteia, desprinse la şedinţa care a avut loc la Bucureşti organizată la iniţiativa ANCSI din data de 21.09.2015, situaţie la care Universitatea de Vest din Timişoara nu se putea expune.

Faţă de angajamentul asumat iniţial, care presupunea o co-finanţare din partea Universităţii de Vest din Timişoara de 21,71 %, datorită modificărilor soluţiilor de fundare determinate de natura terenului s-a impus executarea de lucrări suplimentare în valoare de 1.338.759,00 lei fără TVA, suportate din veniturile proprii, care au determinat creşterea ponderii contribuţiei UVT la 25,09%, ceea ce reprezintă un maxim posibil din perspectiva resurselor financiare ale universităţii.

Până la data prezentului memoriu, procentul de realizare a contractului de finanţare este de 29,0 % corespunzător finanţării nerambursabile, fiind necesare în continuare surse de finanţare din fonduri nerambursabile în valoare totală de 22.001.679,83 lei, în conformitate cu situaţia remisă autorităţii în data de 19.10.2015, valoare ce urmează să fie influenţată cu valoarea rămasă din prefinanţare de 6.450.000,00 lei, în condiţiile decontării CR5.

Achiziţionarea de dotări (mijloace fixe sau obiecte de inventar) – Supercalculator IBM BlueGene/P4.280.669,78 leivaloare fără TVA
Achiziţie servicii elaborare proiect tehnic470.000,00 leivaloare fără TVA
Activităţi de achiziţie de lucrări privind execuţia clădirii ICAM3.498.233,26 leivaloare fără TVA
TOTAL8.248.903,04 leivaloare fără TVA

Listele privind echipamentele de cercetare-dezvoltare şi alte active corporale sunt definitivate, fiind pregătită documentaţia pentru derularea procedurii de achiziţie publică. Menţionăm că în cursul anului 2015 a fost derulată procedura de achiziţie pentru achiziţia de echipamente, care a fost anulată ca urmare a perspectivei certe de neperformare a contractului de execuţie a lucrărilor, aşa cum s-a precizat mai sus.
Valoarea achiziţiei viitoare de echipamente = 17.466.000,00 lei.

Clădirea ICAM se află în următorul stadiu de execuţie:
   • La corpul A, este finalizat cofrajul de placă cota + 7,3 metri, inclusiv casa scărilor şi puţul liftului, fiind executată armarea. Până la această cotă sunt executate lucrările de rezistenţă ale clădirii şi lucrările de zidărie la subsol, parter şi etajul I şi s-au pregătit execuţiile la traseele instalaţiilor de apă de la subsol.
   • La corpul B – structura de rezistenţă cofrare placă cota +7,3 metri. Până la această cotă sunt executate lucrări de structură de rezistenţă ale clădirii şi lucrări de zidărie la subsol, parter şi etajul I; s-a executat o mare parte din traseele de cabluri electrice de la subsol şi parter.
   • În exteriorul obiectivului au fost finalizate lucrările de decopertare şi săpătură arheologică de către o echipă specializată pentru descărcarea arheologică, activităţile corespunzătoare de formalizare, fiind obţinută aprobarea de descărcare arheologică care permite continuarea lucrărilor fără restricţii.

Valoarea achiziţiei viitoare de lucrări = 12.069.800,85 lei.

Activele necorporale, reprezentând soft-uri specifice, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare din cadrul viitorului institut urmează să fie definite, detaliate ca cerinţe, prin întocmirea caietelor de sarcini necesare organizării procedurii de achiziţie publică. Acestea nu au fost elaborate până în prezent ca urmare a incertitudinii realizării proiectului şi a faptului că erau prevăzute ca activităţi la finalul implementării acestuia.
Valoarea achiziţiei viitoare de active necorporale = 679.720,00 lei